Liikumisaasta: Jookse terviseks!

Liikumisaasta väljapanek "Jookse terviseks"10. maist 20. juu­ni­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Lii­ku­mis­aas­ta: Jook­se terviseks!”

Lii­ku­mis­aas­ta 2014 ees­märk on suu­ren­da­da lii­ku­mis­har­ras­tu­se­ga tege­le­ja­te osa­kaa­lu, tõs­ta lii­ku­mise ja spor­ti­mise alast tead­lik­kust ning pan­na ini­me­sed roh­kem mär­ka­ma spor­ti ja lii­ku­mis­har­ras­tust. Tee­ma-aas­tal tut­vus­ta­tak­se lii­ku­mis­har­ras­tu­se­ga tege­le­miseks sobi­vaid või­ma­lu­si ja eri­ne­vaid lii­ku­mis­vii­se ning kor­ral­da­tak­se üri­tusi, innus­ta­maks ini­me­si lii­ku­ma. Soo­vi­tak­se, et lii­ku­mi­sest saaks iga Ees­ti ini­m­ese iga­päe­va­elu lahu­ta­ma­tu osa, mil­le tule­mu­sel oleks ela­nik­kond ter­vem ja jät­ku­suut­li­kum. Vaa­ta lis­a­in­fot lehe­kül­jelt: www.liigume.ee

Jook­su­tee­ma­li­sel väl­ja­pa­ne­kul saad tut­vu­da lähe­malt ter­vi­se­jook­su või siis met­sa­sör­gi alus­ta­la­de­ga. Jooks­mises eda­si­jõud­nu­te­le lei­dub samu­ti vaja­lik­ke juhi­seid ja õpetusi.