20. jaa­nua­rist 14. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Ain Palo­so­ni foto­näi­tus “Vana arm”. Loo­dus pakub väga pal­ju ilu­sat, oska ainult vaa­da­ta ja imet­le­da. Seda ilu on jääd­vus­ta­nud foto­kaa­me­ra­ga Jäne­dalt pärit Ain Palo­son. Tema foto­sid on kind­las­ti näi­nud pal­jud ka Ees­ti Tele­vi­soo­ni ilma­tea­tes. Nüüd on kõi­gil või­ma­lus vaa­da­ta Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väi­ke­st osa tema poolt jääd­vus­ta­tud looduseilust.

22. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus Oh neid noo­ri Fotograa­fia­näi­tus „Oh neid noo­ri“ on jätk näi­tu­se­le „Üle ühe põl­ve“, mis eks­po­nee­ris ja kõr­vu­tas lap­se­lap­se Mer­li Ants­maa ja tema vana­isa Kal­ju Mih­kel­so­ni foto­sid. Nüüd on val­mis sel­le tei­ne osa, mil­le see­kord­ne idee pole kaht eri aega võr­rel­da, vaid näi­da­ta ühest ajas­tust pärit noo­ri. Kas praegused

Foto­näi­tus „Oh neid noo­ri“Read More »

22. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Foto­näi­tus Üle ühe põl­ve Foto­näi­tus “Üle ühe põl­ve” ühendab kaht põlv­kon­da. Näi­tu­se peal­ki­ri näi­tab kahe auto­ri sugu­lus­si­det, vana­isa Kal­ju Mih­kel­son (1931–1976) ja lap­se­laps Mer­li Ants­maa (sünd. 1986) pole küll kuna­gi koh­tu­nud, ent pea­le vere ühendab neid veel fotograafia.

9.12.2013.–7.02.2014 on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus Black-box Foto­näi­tus lõpe­tab Jäne­da 660. juu­be­li­aas­ta üri­tu­sed raa­ma­tu­ko­gus. Maret on 19-aas­­ta­­ne Jäne­dal sün­di­nud ja põhi­koo­li lõpe­ta­nud neiu, kel­le “nii­sa­ma klõp­si­mi­sest” loo­duses on väl­ja kas­va­nud tõsi­ne fotograa­fiahu­vi. Maret on osa­le­nud eri­ne­va­tel foto­kur­sus­tel ning kon­kurs­si­delt nop­pi­nud ka mit­meid auhin­du. Pil­di­see­ria “Black-box” kas­vas väl­ja foto­kur­su­se kodus­test üles­an­ne­test ning on näi­tu­se­na üle­val olnud juba Tallinna

Maret Salus­te foto­näi­tus “Black-box”Read More »