Fotonäitus „Oh neid noori“

Fotonäitus "Oh neid noori"22. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus Oh neid noori

Fotograa­fia­näi­tus „Oh neid noo­ri“ on jätk näi­tu­se­le „Üle ühe põl­ve“, mis eks­po­nee­ris ja kõr­vu­tas lap­se­lap­se Mer­li Ants­maa ja tema vana­isa Kal­ju Mih­kel­so­ni foto­sid. Nüüd on val­mis sel­le tei­ne osa, mil­le see­kord­ne idee pole kaht eri aega võr­rel­da, vaid näi­da­ta ühest ajas­tust pärit noo­ri. Kas prae­gu­sed noo­red on ikka nii erinevad?

Mer­li Ants­maa: „Ma usun, et noo­red on ikka sama­su­gu­sed – rõõm­sad, lõbusad ja vee­da­vad tore­dalt aega. Osa­de pilti­de puhul on ras­ke öel­da, mil­lal ja kus need teh­tud on. Vabalt võib olla sar­na­ne olu­kord ka prae­gu. Üks näi­tu­se idee ongi näi­da­ta, et ole­me ikka samasugused.“

Fotod: Kal­ju Mih­kel­son (1931- 1976)
Aeg, koht: Hää­de­mees­te, Pär­nu­maa, 1950.–1960. aastad

Näi­tu­se koos­ta­ja: Mer­li Antsmaa

Toe­ta­jad, abis­ta­jad: I. Mih­kel­son, Hää­de­mees­te muu­seum, Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal, Euroo­pa Liidu täis­kas­va­nu­ha­ri­duse prog­ramm Grund­t­vig, MTÜ Kul­tuur aitab hin­ga­ta, eri­ne­vad näitusepinnad.