Maret Saluste fotonäitus “Black-box”

Fotonäitus "Black-box"9.12.2013.–7.02.2014 on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus Black-box

Foto­näi­tus lõpe­tab Jäne­da 660. juu­be­li­aas­ta üri­tu­sed raa­ma­tu­ko­gus. Maret on 19-aas­ta­ne Jäne­dal sün­di­nud ja põhi­koo­li lõpe­ta­nud neiu, kel­le “nii­sa­ma klõp­si­mi­sest” loo­duses on väl­ja kas­va­nud tõsi­ne fotograa­fiahu­vi. Maret on osa­le­nud eri­ne­va­tel foto­kur­sus­tel ning kon­kurs­si­delt nop­pi­nud ka mit­meid auhin­du. Pil­di­see­ria “Black-box” kas­vas väl­ja foto­kur­su­se kodus­test üles­an­ne­test ning on näi­tu­se­na üle­val olnud juba Tal­lin­na Lin­na­teat­ris ja Rak­ve­re Teatris.