[:et]XV Nukitsa konkurss[:]

[:et]

14. jaa­nua­rist 23. veebruari­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “XV Nukit­sa kon­kurss”.

Nukit­sa kon­kurss on Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se poolt kor­ral­da­tav luge­ja­kü­sit­lus, kus kahe vii­ma­se aas­ta las­te­kir­jan­duse saa­ki hin­da­vad lap­sed ise. Las­te hääl­te põh­jal sel­gi­ta­tak­se väl­ja popu­laar­seim las­te­kir­ja­nik ja las­te­raa­ma­tu­kunst­nik. Kon­kur­sil osa­leb 100 raa­ma­tut ja lap­sed saa­vad raa­ma­tu­ko­gus koha­peal neid uudistada.

[:]