[:et]Eliisa Maria soovitab[:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Eliisa Maria soovitab"1.–15. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Elii­sa Maria soo­vi­tab”.

Elii­sa Maria on vah­va 3.a klas­si õpi­la­ne. Tema suvis­te tege­mis­te hul­gas oli luge­mi­ne auko­hal ja tih­ti võis tüd­ru­kut näha raa­ma­tu­ko­gus koju luge­mist vali­mas. Näi­tus ongi koos­ta­tud Elii­sa Maria loe­tud raa­ma­tu­test. Teis­te­le luge­mi­si­su teki­ta­miseks on ta loe­tud raa­ma­tu­test joo­nis­ta­nud pildid.

[:]