Saame tuttavaks … EESTI

25. veebruarist 15. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­näi­tus Saa­me tut­ta­vaks … EESTI.

Rraa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab meie oma Ees­ti Vaba­rii­gi süm­bo­leid: lip­pu, vap­pi, pre­si­den­te, hüm­ni. 24. veebruar on ise­seis­vus­päev ja sel­lel aas­tal tähis­ta­me Ees­ti Vaba­rii­gi 96. aas­ta­päe­va. Pre­si­dent jagab igal aas­tal koda­ni­ke­le tee­ne­te­mär­ke sil­ma­paist­va­te tee­ne­te eest ja toi­mub pre­si­den­di vas­tu­võtt koos pidu­li­ku kontserdiga.