1. juu­nist 15. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Kui sa ilmast õpe­tust saad, küll siis tar­ge­maks lähed. Raa­ma­tu­näi­tus viib meid laia ilma ning saa­me roh­kem tea­da Unga­ri ja sel­le maa las­te­kir­jan­duse koh­ta. Ees­ti luge­ja­te­le on unga­ri mui­nas­ju­tud ja las­te­kir­jan­dus olnud tut­ta­vad juba üle poo­le sajan­di. Mit­med üle maa­il­ma kuul­sad unga­ri las­te­raa­ma­tud on ees­ti kee­les ilmunud […]

Esmas­päe­val, 3. juu­nil ava­ti Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ees­ti ja Unga­ri illust­raa­to­ri­te ühis­näi­tus Ris­ti­pi­di lood. Ees­ti ja Unga­ri vahel on tihe­dad ja sõb­ra­li­kud kul­tuu­ri­suh­ted, mil­les on olu­li­sel kohal hõi­mu­su­gu­lus. Ees­ti luge­ja­te­le on Unga­ri mui­nas­ju­tud ja las­te­kir­jan­dus olnud tut­tav juba üle pool­sa­jan­di. Mõni­gi maa­il­ma­tun­tu­se­ga Unga­ri las­te­raa­mat on meil ilmu­nud mit­me kor­dus­trü­ki­na nagu mui­nas­ju­tu­ko­gu­mik „Imef­lööt” ja noor­te­ro­maan „Pál täna­va poisid”.

Ees­ti ja Unga­ri mui­nas­lood saa­vad kok­ku näi­tu­sel „Ris­ti­pi­di lood”Read More »