01.–30.10.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek Kes küll lau­lab, rää­gib kord mu ema­kee­les … Väl­ja­pa­nek soo­­me-ugri rah­vas­te luu­lest. 90-nda­­te aas­ta­te vaba­du­se­pu­hang tõi soo­­me-ugri rah­vas­te luu­les­se jul­ge­ma väl­ja­üt­le­mise, rah­vuse­le valu­sate prob­leemi­de kajas­ta­mise, polii­ti­li­se otsesõnalisuse.

30. mail 1908. aas­tal sai Tapal teoks esi­me­ne ees­ti kir­ja­kee­le kon­ve­rents. Tar­gad kee­le­me­hed nii Tar­tu kui ka Tal­lin­na poolt tulid Tapa­le, et teha tõsi­seid sam­me ees­ti kir­ja­kee­le üht­lus­ta­miseks. Täna­vu täi­tub 105 aas­tat sel­lest täht­sast sünd­mu­sest ning mõte oli seda täht­päe­va vei­di eri­li­se­malt esi­le tuua. Olu­li­ne on oma ema­keelt hoi­da, et teda oleks ilus rää­ki­da ja

Pisi­köi­de­te näi­tus “Ajas­ta­ja”Read More »

24. oktoob­ril kell 18.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas luu­le­ka­va Olen nai­ne — Ave Alavai­nu luu­let loeb Iiris Salu­ri, flöö­dil musit­see­rib Mar­tin Uudevald.