20. jaa­nua­rist 14. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Ain Palo­so­ni foto­näi­tus “Vana arm”. Loo­dus pakub väga pal­ju ilu­sat, oska ainult vaa­da­ta ja imet­le­da. Seda ilu on jääd­vus­ta­nud foto­kaa­me­ra­ga Jäne­dalt pärit Ain Palo­son. Tema foto­sid on kind­las­ti näi­nud pal­jud ka Ees­ti Tele­vi­soo­ni ilma­tea­tes. Nüüd on kõi­gil või­ma­lus vaa­da­ta Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väi­ke­st osa tema poolt jääd­vus­ta­tud looduseilust.

Ülo Josing sün­dis 1952. aas­tal. Foto­hu­vi tär­kas vara­ses noo­ruses – esi­me­sed kat­se­tu­sed tegi ta 5. klas­si õpilase­na. Ees­ti Foto­kuns­ti­ühin­gu asu­ta­ja­lii­ge (1987), Tal­lin­na fotoklu­bi lii­ge (1976), loo­min­gu­li­se ühen­duse Foto­ring lii­ge, koos­ta­nud näi­tu­se Anna mul­le või­ma­lus puue­te­ga las­test, osa­le­nud lisaks veel pal­ju­del foto­näi­tus­tel ja ‑kon­kurs­si­del. Üle vee­rand sajan­di töö­tab Ülo Josing Ees­ti Tele­vi­sioo­nis (ERR) fotopro­fes­sio­naa­li­na, pil­dis­ta­nud selle

Ülo JosingRead More »