Ülo Josing

Ülo JosingÜlo Josing sün­dis 1952. aastal.

Foto­hu­vi tär­kas vara­ses noo­ruses – esi­me­sed kat­se­tu­sed tegi ta 5. klas­si õpilasena.

Ees­ti Foto­kuns­ti­ühin­gu asu­ta­ja­lii­ge (1987), Tal­lin­na fotoklu­bi lii­ge (1976), loo­min­gu­li­se ühen­duse Foto­ring lii­ge, koos­ta­nud näi­tu­se Anna mul­le või­ma­lus puue­te­ga las­test, osa­le­nud lisaks veel pal­ju­del foto­näi­tus­tel ja ‑kon­kurs­si­del.

Üle vee­rand sajan­di töö­tab Ülo Josing Ees­ti Tele­vi­sioo­nis (ERR) fotopro­fes­sio­naa­li­na, pil­dis­ta­nud sel­le aja jook­sul kõik­või­ma­lik­ke sünd­mu­si, ini­me­si ja objek­te — Euro­vi­sioo­ni­st klaa­si­kuns­ti ja toa­lil­le­de­ni. Koos Too­mas Kaa­si­ku­ga on ta koos­ta­nud foto­al­bu­mi Ees­ti Muin­sus­kait­se­selt­si tege­vu­sest (2003).

Illust­ree­ri­nud roh­kelt albu­meid sh „Ees­ti klaas 60“ ja „Ees­ti klaas 70“, „Õnne hääl“, „Tar­be­kuns­ti muu­seum“ jne.