14. novemb­ril täi­tub tun­tud las­te­kir­ja­nik Ast­rid Lind­g­re­ni sün­nist 105 aas­tat. Kes ei teaks tema raa­ma­tu­te­ge­lasi Karls­so­nit katu­selt, Pipi Pikk­suk­ka või Vaht­ra­mäe Emi­lit. Kõik tema raa­ma­tud on taas­lu­ge­miseks või alles avas­ta­miseks kõi­gi­le, nii las­te­le kui ka vane­ma­te­le. Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 12. novemb­rist 15. detsembrini.

Näi­tus Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on ava­tud 26. novemb­ri­ni. Mui­nas­ju­tu­toas saab novemb­ri­kuus kaeda Karls­so­ni katu­se­kamb­ris­se. Seal on kõi­gest üks tuba, kuid sel­les toas on väga pal­ju huvi­ta­vaid asju. Mida täp­selt, teab Väi­ke­vend, sest vahel lubab maa­il­ma parim Karls­son Väi­ke­ven­nal koris­ta­da maa­il­ma pari­mat tuba. Kui igav hak­kab, võib len­na­ta Väi­ke­ven­na juur­de, seal tem­bu­ta­da või näi­teks Majasok­ku tirriteerida.