Ei mingit nostalgiat!

4. det­semb­rist 2020. a kuni 8. jaa­nua­ri­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ei min­git nos­tal­giat!”.

Jäneda raamatukogus näitus "Ei mingit nostalgiat!"

Vanad arm­sad jõu­lu- ja nää­ri­pü­ha­deks saa­de­tud post­kaar­did on 30–40 aas­tat vanad ja pärit ühe pere kodu­sest kaar­di­kar­bist. Ei kuju­ta need min­git nos­tal­giat ega igat­sust möö­du­nud aega­de, vahest ehk ainult post­kaar­ti­de saat­mise kom­be järele.