Vanast saab uus

Näitus "Vanast saab uus"

12. oktoob­rist 21. novemb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Vanast saab uus”.

Ees­ti pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid kan­dis möö­du­nud taa­si­se­seis­vu­mis­päe­val kan­ga­jää­ki­dest õmmel­dud loo­dus­vär­vi­des õhtu­klei­ti. Meie loo­duses on ju nii pal­ju rohelust, tae­va- ja meresi­nist. Kes väär­tus­tab taas­ka­su­tust, väär­tus­tab ka loo­dust. Hoiame seda, mis meil juba ole­mas on!
Ka Tapa Töö­kes­ku­se liik­med on suu­red taas­ka­su­tuse fän­nid. Nen­de käte all val­mi­nud tööd on nüüd raa­ma­tu­ko­gus kõi­gi­le vaa­ta­miseks väljas!