Gerri Orgma autorinukkude näitus

20. oktoob­rist 28. novemb­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Ger­ri Org­ma auto­ri­nuk­ku­de näi­tus.

Gerri Orgma autorinukkude näitus Tamsalu raamatukogus

Jõh­vi raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas töö­tav Ger­ri Org­ma hak­kas auto­ri­nuk­ke tege­ma juba aas­ta­id tagasi. Nuku val­mis­ta­mi­ne saab algu­se ideest, ainest võib anda nii kir­jan­dus­klas­si­ka kui iga­päe­va­elu. Iga nukk on ise­moo­di kuns­ti­teos, jutus­ta­des oma isi­ku­pä­ra­se loo. Autor näi­tab, kui­das eri­ne­va­test mater­ja­li­dest on või­ma­lik luua ime­li­selt põne­vaid nuku­te­ge­lasi, lase vaid fan­taa­sial len­na­ta. Loo­da­me, et Ger­ri Org­ma nukud anna­vad innus­tust ja uusi mõt­teid kõi­gi­le käsi­töö­hu­vi­lis­te­le inimestele.