Muinasjutt ja tegelikkus: Jacqueline Molnari isikunäitus

1. oktoob­rist 14. novemb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus “Mui­nas­jutt ja tege­lik­kus: Jacque­li­ne Mol­na­ri isi­ku­näi­tus”.

Muinasjutt ja tegelikkus: Jacqueline Molnari isikunäitus

Unga­ri Ins­ti­tuut on kok­ku pan­nud väga vär­vi­ka ja mahu­ka näi­tu­se Jacque­li­ne Mol­na­ri mui­nas­ju­tu­lis­test pilti­dest. Kunst­ni­ku käe­kir­ja ise­loo­mus­ta­vad kirkad ja ela­vad vär­vid ning peen­sus­te­ni vii­mist­le­tud detai­lid. Teh­ni­ka­test kasu­tab ta nii kol­laa­ži, akva­rel­li, tem­pe­rat, akrüü­li kui ka fotograa­fiat. Oma töö­des püüab Mol­nar pöö­ra­ta tähe­le­pa­nu ka kesk­kon­na­reos­tuse ette­ar­va­ma­tu­te­le taga­jär­ge­de­le, innus­ta­des meid muut­ma oma tar­bi­mis­har­ju­mu­si. Illust­raa­tor loo­dab, et tema pil­did kõne­ta­vad nii vanemaid kui noo­re­maid näi­tu­se­kü­las­ta­ja­id ning need süti­ta­vad las­tes loomingulisust