Tarkus tarviline vara

1.–29. sep­temb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Tar­kus tar­vi­li­ne vara”.

Väljapanek "Tarkus tarviline vara"

Kahek­san­dal sep­temb­ril tähis­ta­tak­se kir­ja­os­ku­se päe­va. Sel­le­ga tule­ta­tak­se meel­de, et kir­ja­os­kus annab mei­le või­ma­lu­se aren­guks, hari­duse saa­miseks ja oma või­me­te kasu­ta­miseks. Näi­tu­sel on üle­val ka punkt­kir­ja tähes­tik, mida kasu­ta­vad näge­mis­puu­de­ga ini­me­sed luge­miseks ja info saamiseks.