Inglimajad

1. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ing­li­ma­jad”.

Näitus "Inglimajad" Jäneda raamatukogus

Maris Talu meis­ter­da­tud maja­ke­sed, kuhu on kok­ku pan­dud tun­ded, vär­vid, numb­rid, val­gus, head soo­vid ja mäles­tused. Kõik see moo­dus­tab ter­vi­ku, kuid samas toob esi­le kõi­ge pise­mad­ki detai­lid. See on tee­kond läbi elu, kesk­kon­na, asja­de ja ilu, mis meid ümb­rit­seb, aga mida ala­ti pole sil­ma­ga näha.