[:et]Loe lill õitsema[:]

[:et]

“Loe lill õitsema”

1. juu­nist 29. augus­ti­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas “Loe lill õit­se­ma”.

“Loe lill õit­se­ma” on võist­lus, kus osale­vad sügi­sel 2. — 4. klas­si mine­vad Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­lased. Võist­lus seis­neb sel­les, et lap­sed loe­vad kol­me suve­kuu jook­sul raa­ma­tu­id ja pane­vad loe­tud raa­ma­tu­te peal­kir­jad kir­ja meie poolt val­mis lõi­ga­tud lille­le­he­kes­te­le. Lap­sed klee­bivad lehe­ke­sed suu­re papist alu­se pea­le lil­leks. Mida roh­kem loe­tud raa­ma­tu­id, seda suu­re­maks lil­led muu­tu­vad. Võt­jaks on klass, kes loeb suve jook­sul kõi­ge roh­kem raa­ma­tu­id. Või­du­ar­ves­tuses ei ole olu­li­ne, kas laps on klas­sis A, B või C ehk siis osa­le­ja­teks on kolm mees­kon­da: 2. klas­si mine­jad, 3. klas­si mine­jad ja 4. klas­si mine­jad. Sep­temb­ris anna­me las­te­le üle­vaa­te võist­luse tule­mus­test ja võit­ja­klas­si ootab ees üllatus.

[:]