[:et]Ammuuuseum[:]

[:et]

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"12. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu mõle­mal kor­ru­sel Piret Mil­de­ber­gi näi­tus “Ammuuu­seum”.

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"Kunst­nik tut­vus­tab oma näi­tust järgmiselt:

„Olen sün­di­nud  imeilu­sal loo­duse tär­ka­mise ajal ja tähe­mär­gilt Sõnn.

Lisaks ürg­se­le elu­jõu­le ja tea­ta­va­le kon­ser­va­tiiv­su­se­le oma­vad Sõn­nid ka kal­du­vust asju ja emot­sioo­ne kogu­da (Wiki­pe­dia). Ja kogu­mist mina armas­tan!!! Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus­se tõin osa­kese oma LEHMAKOGUST — mu leh­ma­tee­ma hõl­mab Ees­ti tar­vaid, India see­busid, His­paa­nia här­gi, Tii­be­ti jak­ke – kõi­ki vei­seid, keda ajast aega austatud.

See kogu sai algu­se üle 20 aas­ta tagasi soom­lan­na Sei­ja Konkane­ni õli­maa­li visan­dist Kol­ga kan­di leh­mast. Nüüd­seks olen ost­nud, vahe­ta­nud ja kin­giks saa­nud väga eri­ne­vaid loo­ma­ke­si. Vii­ma­ti lii­tus mu kar­ja­ga Piret Ella­maa kaks ime­list len­da­vat klaaslehma.

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"Minu kar­ja on objek­tid vali­tud eran­di­tult minu sub­jek­tiiv­se meel­di­mise alu­sel! Leh­ma-tee­ma puu­du­tas mind eri­ti 2013. aas­tal Indias, Gan­g­ese äär­ses Vara­na­sis kuuaja­li­ses resi­den­tuu­ris olles. India pühad leh­mad ja vesi­pühv­lid abso­luut­selt vabalt suu­re lin­na täna­va­tel toi­me­ta­mas oli vaa­te­pilt, mis sula­tas mu sel­les­se eri­lis­se kultuuri.

Tänuks nei­le loo­ma­de­le val­mis 27-pil­di­li­ne sari Hare Nan­di – Vara­nasi päevik.

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"Minu Ammuuu­seu­mis on kolm osa:
— pil­te, objek­te ja raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ne  Ees­ti kunstnikelt,
— män­guas­ju meilt ja mujalt,
— rei­si­mä­les­tusi Indiast, Nepa­list ja Hispaaniast.

Oma näi­tu­se­ga teen kum­mar­duse nen­de­le võim­sa­te­le loo­ma­de­le, kes on inim­kon­da toit­nud juba 7000 aastat.

Pir­rus Sas­si­po­ja talust, Läs­na külast“

[:]