[:et]Muhu Inglid[:]

[:et]

Näitus "Muhu Inglid" Näitus "Muhu Inglid"30. augus­tist 29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu 2. kor­ru­sel näi­tus “Muhu Ing­lid”.

Näi­tus põhi­neb Kad­ri Tüü­ri jutu­raa­ma­tul, mil­le on illust­ree­ri­nud Urmas Viik. Kunst­ni­ku pil­di­keel toe­tub muhu rik­ka­li­ku­le orna­men­ti­ka­le ja vär­vi­gam­ma­le. Muhu juur­te­ga Urmas Vii­gi arva­tes on Muhu pärand­kul­tuur üüra­tult rikas: “Ma taht­sin kasu­ta­da neid tun­ta­vaid ele­men­te, aga neid sidu­da kaas­aeg­se olme­kul­tuu­ri või ka lin­na­kul­tuu­ri ele­men­ti­de­ga, sest pärand­kul­tuur minu sel­ge veen­du­mu­se koha­selt eksis­tee­rib ikka­gi kor­ra­li­kult siis, kui see on pide­valt tööt­luses ja eda­siaren­dus­es, mit­te kopeerimises”.
Urmas Vii­gi „Muhu Ing­li­te“ illust­rat­sioo­nid on võim­sad nii raa­ma­tus kui seinal.

[:]