[:et]Sünnipäevasoov[:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Sünnipäevasoov"Raamatuväljapanek "Sünnipäevasoov"11. jaa­nua­rist 11. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sün­ni­päe­va­soov”.

Eel­misel aas­tal tähis­ta­si­me oma raa­ma­tu­ko­gu 95. sün­ni­päe­va. Sel puhul käi­sid meil külas Tapa Güm­naa­siu­mi 2. ja 3. klas­si­de õpi­lased. Sün­ni­päe­va­dest on kõnel­dud häs­ti pal­ju­des las­te­raa­ma­tu­tes. Lap­sed kir­ju­ta­sid raa­ma­tu­te sün­ni­päe­va­las­te­le tore­daid soo­ve. Need meie näi­tu­sel koos raa­ma­tu­te­ga väl­jas ongi. Pal­ju õnne kõi­ki­de­le las­te­raa­ma­tu­te sünnipäevalastele!

[:]