Kohtume jälle! Raamatukogus!

Väljapanek "Kohtume jälle! Raamatukogus!"26. sep­temb­rist 31. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Koh­tu­me jäl­le! Raa­ma­tu­ko­gus!”.

Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu koos­töö Ees­ti Rah­vus­ring­hää­lin­gu­ga sai algu­se aas­tal 2011, kui raa­ma­tu­ko­gus­se jõu­dis sten­di­näi­tus, mis oli pühen­da­tud Artur Rin­ne 100. sün­ni­aas­ta­päe­va­le. Sel­lest het­kest ala­tes on Tapa raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­nud ime­li­si asju — huvi­ta­vaid näi­tusi, meel­de­jää­vaid koh­tu­mi­si, lau­sa üri­tus­te jada­sid. Suu­rim „süü” jääb Tiit Kim­me­li kan­da, kes lah­kelt kogu seda tore­dust mei­le on vahen­da­nud. Tiit Kim­mel on Ees­ti Tele­vi­sioo­nis eri­ne­va­tel ame­ti­kohta­del töö­ta­nud aas­ta­st 1982. Het­kel juha­tab ta ring­hää­lin­gu muuseumi.
Tee­me väi­ke­se üle­vaa­te meie koostööst.