Tallinna legendidTallinna legendid

Tallinna legendid Tallinna legendid26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Sal­ly Stuu­dio kuns­ti­koo­li 7–9‑aastaste õpi­las­te näi­tus “Tal­lin­na legen­did”.

Kas Sa tead, kel­le muu­mia kum­mi­tab Nigu­lis­te kiri­kus ja miks kut­su­ti üht lin­na kae­vu­dest kas­si­kae­vuks? Kel­le haua­kün­gas on Toom­pea? Kes ehi­tas Ole­vis­te kiri­ku? Kui­das Tal­linn oma­le nime sai?

Nei­le ja pal­ju­de­le teis­te­le põne­va­te­le küsi­mus­te­le aita­vad nuti­kad vas­tused lei­da Sal­ly Stuu­dio õpi­lased, kes uuri­sid Tal­lin­na legen­de nii raa­ma­tu­test kui käi­sid kum­mi­tus­te­ga vana­lin­nas koh­tu­mas. Joo­nis­ta­des jul­gelt üles nii kum­mi­tu­sed, kon­nad, põr­gu­vürs­tid kui ka kiri­kud, täna­vad ja müü­ri­tor­nid. Kuna osa asju jäi legen­di­des natu­ke sala­pä­ra­seks ja eba­sel­geks, sai iga noor autor oma fan­taa­sial len­na­ta las­ta tege­las­ku­ju­de ja kesk­kon­na loo­misel. Et näi­tust oleks veel­gi huvi­ta­vam vaa­da­ta, kir­ju­ta­sid õpi­lased pilti­de juur­de vih­jeid legendidest.

Must-valged tööd on teos­ta­tud sega­teh­ni­kas, kasu­ta­tud on tin­di- ja vär­vi­pliiat­seid. Õpilasi juhen­das Anni­ki Kari.

Sal­ly Stuu­dio (asu­ta­tud 1991) on ava­li­kes huvi­des tegut­sev mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioon on aida­ta kaa­sa tähe­le­pa­ne­li­ku­ma ja hoo­li­va­ma ühis­kon­na loo­mise­le panus­ta­des kuns­ti­ha­ri­duse või­me­le muu­ta maa­il­ma. Soo­vi­me, et noor­tel oleks või­ma­lus end avas­ta­da ja kas­va­da tur­va­li­ses, ins­pi­ree­ri­vas kesk­kon­nas õnne­likeks, aktiiv­se­teks ning empaa­ti­lis­teks isik­sus­teks. Kuns­ti­koo­lis õpi­tak­se joo­nis­ta­mist, maa­li­mist, vär­vi­õpe­tust ka kom­po­sit­sioo­ni tasa­kaa­lus installatsiooni‑, tege­vus- ja foto­kuns­ti ning teis­te kaas­aeg­se­ma­te kuns­ti­näh­tus­te­ga. Vaa­ta lähe­malt www.sallystuudio.ee.

Tallinna legendid Tallinna legendid26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Sal­ly Stuu­dio kuns­ti­koo­li 7–9‑aastaste õpi­las­te näi­tus “Tal­lin­na legen­did”.

Kas Sa tead, kel­le muu­mia kum­mi­tab Nigu­lis­te kiri­kus ja miks kut­su­ti üht lin­na kae­vu­dest kas­si­kae­vuks? Kel­le haua­kün­gas on Toom­pea? Kes ehi­tas Ole­vis­te kiri­ku? Kui­das Tal­linn oma­le nime sai?

Nei­le ja pal­ju­de­le teis­te­le põne­va­te­le küsi­mus­te­le aita­vad nuti­kad vas­tused lei­da Sal­ly Stuu­dio õpi­lased, kes uuri­sid Tal­lin­na legen­de nii raa­ma­tu­test kui käi­sid kum­mi­tus­te­ga vana­lin­nas koh­tu­mas. Joo­nis­ta­des jul­gelt üles nii kum­mi­tu­sed, kon­nad, põr­gu­vürs­tid kui ka kiri­kud, täna­vad ja müü­ri­tor­nid. Kuna osa asju jäi legen­di­des natu­ke sala­pä­ra­seks ja eba­sel­geks, sai iga noor autor oma fan­taa­sial len­na­ta las­ta tege­las­ku­ju­de ja kesk­kon­na loo­misel. Et näi­tust oleks veel­gi huvi­ta­vam vaa­da­ta, kir­ju­ta­sid õpi­lased pilti­de juur­de vih­jeid legendidest.

Must-valged tööd on teos­ta­tud sega­teh­ni­kas, kasu­ta­tud on tin­di- ja vär­vi­pliiat­seid. Õpilasi juhen­das Anni­ki Kari.

Sal­ly Stuu­dio (asu­ta­tud 1991) on ava­li­kes huvi­des tegut­sev mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le mis­sioon on aida­ta kaa­sa tähe­le­pa­ne­li­ku­ma ja hoo­li­va­ma ühis­kon­na loo­mise­le panus­ta­des kuns­ti­ha­ri­duse või­me­le muu­ta maa­il­ma. Soo­vi­me, et noor­tel oleks või­ma­lus end avas­ta­da ja kas­va­da tur­va­li­ses, ins­pi­ree­ri­vas kesk­kon­nas õnne­likeks, aktiiv­se­teks ning empaa­ti­lis­teks isik­sus­teks. Kuns­ti­koo­lis õpi­tak­se joo­nis­ta­mist, maa­li­mist, vär­vi­õpe­tust ka kom­po­sit­sioo­ni tasa­kaa­lus installatsiooni‑, tege­vus- ja foto­kuns­ti ning teis­te kaas­aeg­se­ma­te kuns­ti­näh­tus­te­ga. Vaa­ta lähe­malt www.sallystuudio.ee.