Mere ääres — metsa seesMere ääres — metsa sees

Mere ääres - metsa sees2.–27. mai­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Mere ääres — met­sa sees”, mis on pühen­da­tud Merekultuuriaastale.

Ala­nud mere­kul­tuu­ri­aas­ta  ees­märk on väär­tus­ta­da Ees­ti mereaja­lu­gu ja osu­ta­da tähe­le­pa­nu mere­ga seo­tud tra­dit­sioo­ni­de­le. Kui maa ula­tub mere äär­de, siis ran­na­rah­vas on ühte­moo­di ja sise­maa ela­ni­kud on teist­moo­di, see­pä­rast on sel­les väl­ja­pa­ne­kus ka eest­la­se mõle­mad ser­va­joo­ned — meri ja mets — neid esin­da­va­te raa­ma­tu­te näol.

17. mail “Jäne­da, minu kodu­koht” — tra­dit­sioo­ni­li­ne kodu­loo­tund Jäne­da Koo­li lõpuklassiga.

18. mailMere­le ja met­sa!” — Tähis­ta­me Jäne­da Koo­li 5. klas­si õpi­las­te­ga Mere­kul­tuu­ri­aas­tat. Sise­maa­ela­ni­ke­na aga uuri­me, mis on ühist või eri­ne­vat met­sal ja merel, mida ütle­vad sel­le koh­ta vana­rah­va­tar­kus ning uuemad raamatud.

Mere ääres - metsa sees2.–27. mai­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Mere ääres — met­sa sees”, mis on pühen­da­tud Merekultuuriaastale.

Ala­nud mere­kul­tuu­ri­aas­ta  ees­märk on väär­tus­ta­da Ees­ti mereaja­lu­gu ja osu­ta­da tähe­le­pa­nu mere­ga seo­tud tra­dit­sioo­ni­de­le. Kui maa ula­tub mere äär­de, siis ran­na­rah­vas on ühte­moo­di ja sise­maa ela­ni­kud on teist­moo­di, see­pä­rast on sel­les väl­ja­pa­ne­kus ka eest­la­se mõle­mad ser­va­joo­ned — meri ja mets — neid esin­da­va­te raa­ma­tu­te näol.

17. mail “Jäne­da, minu kodu­koht” — tra­dit­sioo­ni­li­ne kodu­loo­tund Jäne­da Koo­li lõpuklassiga.

18. mailMere­le ja met­sa!” — Tähis­ta­me Jäne­da Koo­li 5. klas­si õpi­las­te­ga Mere­kul­tuu­ri­aas­tat. Sise­maa­ela­ni­ke­na aga uuri­me, mis on ühist või eri­ne­vat met­sal ja merel, mida ütle­vad sel­le koh­ta vana­rah­va­tar­kus ning uuemad raamatud.