Kuidas õppida vaatama?Kuidas õppida vaatama?

Näitus 28. april­list 26. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Kui­das õppi­da vaa­ta­ma?”.

Foto­näi­tus on pühen­da­tud kunst­nik ja kir­ja­nik Edgar Val­te­ri 85. sün­ni­aas­ta­päe­va­le. Edgar Val­ter oli suur loo­duse­sõ­ber, kes lei­dis mit­med oma raa­ma­tu­te­ge­lased just loo­du­sest ins­pi­rat­sioo­ni saa­des. Nii sün­di­sid näi­teks Pokud. Oma raa­ma­tus “Kui­das õppi­da vaa­ta­ma?” õpe­tab ta las­te­le, kui­das vaa­ta­misel on pisu­ke konks sees — peab näge­ma ka! Kui­das käia loo­duses ja näha pil­ve­des, puu­des, põõ­sas­tes, kivi­des ning kas­või samb­la­mä­tas­tes põne­vaid tege­lasi. Just sel­li­seid foto­sid loo­dus­te­ge­las­test koos lugu­de­ga saat­sid näi­tu­se­le 1.–4. klas­si­de õpi­lased. Näi­tu­sel näeb ka Tapa Güm­naa­siu­mi las­te töid.

Näitus 28. april­list 26. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Kui­das õppi­da vaa­ta­ma?”.

Foto­näi­tus on pühen­da­tud kunst­nik ja kir­ja­nik Edgar Val­te­ri 85. sün­ni­aas­ta­päe­va­le. Edgar Val­ter oli suur loo­duse­sõ­ber, kes lei­dis mit­med oma raa­ma­tu­te­ge­lased just loo­du­sest ins­pi­rat­sioo­ni saa­des. Nii sün­di­sid näi­teks Pokud. Oma raa­ma­tus “Kui­das õppi­da vaa­ta­ma?” õpe­tab ta las­te­le, kui­das vaa­ta­misel on pisu­ke konks sees — peab näge­ma ka! Kui­das käia loo­duses ja näha pil­ve­des, puu­des, põõ­sas­tes, kivi­des ning kas­või samb­la­mä­tas­tes põne­vaid tege­lasi. Just sel­li­seid foto­sid loo­dus­te­ge­las­test koos lugu­de­ga saat­sid näi­tu­se­le 1.–4. klas­si­de õpi­lased. Näi­tu­sel näeb ka Tapa Güm­naa­siu­mi las­te töid.