Nahast piltvaibadNahast piltvaibad

Mall Mets - nahast piltvaibad3. märt­sist 18. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus — kunst­nik Mall Met­sa nahast pilt­vaibad.

Olen lõpe­ta­nud Tal­lin­na Kuns­ti­kõrg­koo­li ERKI (nüüd EKA) 1971. aas­tal. Tegut­se­nud olen põhi­li­selt vaba­kut­se­li­se kunst­ni­ku­na. Pal­ju olen tei­nud kavan­deid tol­le­aeg­se kuns­ti­kom­bi­naa­di ARS too­dan­gu kujun­da­miseks, tei­nud arvu­tul hul­gal mit­me­su­gu­seid ilu­said nahke­se­meid — kar­pe, raa­ma­tu­id, kot­te jms, mis kan­dis nime “nahk­ehis­töö”.

 Prae­gu meel­dib mul­le nahk­vai­pa­de tee­ma. Nen­de loo­misel  saan män­gi­da vär­vi­de­ga, anda nei­le tähen­dus­rik­kust ruu­ni­mär­ki­de­ga (vaa­ta mu kodu­leh­te, www.mallmets.eu).

Maa­li­mis­va­ja­dus on mul olnud ala­ti. Olen põhi­li­selt suve­maa­li­ja, sest suvi oma ilu ja vär­vi­kül­lu­se­ga ins­pi­ree­rib mind. Pil­te olen maa­li­nud nii akva­rell­pa­be­ril  kui ka lõuen­dil õli­vär­vi­de­ga. Mul on olnud mit­meid isi­ku­näi­tusi nii nahk­vai­pa­dest kui ka maa­li­dest. Näi­tu­se tege­mi­ne on kunst­ni­ku­le rõõm ja innus­tus ning väga täh­tis on saa­da taga­si­si­det vaatajatelt.

Koh­tu­mise­ni raamatukogus!

Mall Mets