Londiga elevant LondisteLondiga elevant Londiste

Raamatunäitus "Londiga elevant Londiste"2. märt­sist 11. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Lon­di­ga ele­vant Lon­dis­te”.

Just sel­list lon­di­ga ele­van­ti Siim endale sün­ni­päe­vaks tah­tis­ki. Lon­dis­te väl­ja mõel­nud kir­ja­ni­ku Iko Mara­ni sün­nist möö­dub sel­le aas­ta 11. märt­sil 100 aas­tat. Mit­me põlv­kon­na luge­jad teavad, et raa­ma­tus oli Sii­mu uue sõb­ra õige nimi Vant.
Tei­sed kir­ja­ni­kud mäle­ta­vad Iko Mara­nit kui ava­ra mee­le­ga ja lee­bet ini­mest. Kül­lap sel­le­pä­rast on ta oma las­te­jut­tu­des ikka väär­tus­ta­nud hea­dust, ausust ja sõp­rust. Samu­ti kõnel­dak­se tema jut­tu­des loo­duse ilust ja salapärast.
Näi­tu­sel on väl­jas Iko Mara­ni kir­ju­ta­tud lasteraamatud.

2. märt­sist 11. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Lon­di­ga ele­vant Lon­dis­te”.

Just sel­list lon­di­ga ele­van­ti Siim endale sün­ni­päe­vaks tah­tis­ki. Lon­dis­te väl­ja mõel­nud kir­ja­ni­ku Iko Mara­ni sün­nist möö­dub sel­le aas­ta 11. märt­sil 100 aas­tat. Mit­me põlv­kon­na luge­jad teavad, et raa­ma­tus oli Sii­mu uue sõb­ra õige nimi Vant.
Tei­sed kir­ja­ni­kud mäle­ta­vad Iko Mara­nit kui ava­ra mee­le­ga ja lee­bet ini­mest. Kül­lap sel­le­pä­rast on ta oma las­te­jut­tu­des ikka väär­tus­ta­nud hea­dust, ausust ja sõp­rust. Samu­ti kõnel­dak­se tema jut­tu­des loo­duse ilust ja salapärast.
Näi­tu­sel on väl­jas Iko Mara­ni kir­ju­ta­tud lasteraamatud.