Liikumine — see on tervis

Väljapanek "Liikumine - see on tervis"6. oktoob­rist 28. novemb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Lii­ku­mi­ne — see on ter­vis”.

Tut­vus­ta­me raa­ma­tu­id, mil­le­st leiab abi ja uusi har­ju­tusi nii alga­ja kui ka pike­mat aega lii­ku­mi­se­ga tege­le­nud tervisesportlane.