XVIII Põhjamaade raamatukogunädalXVIII Põhjamaade raamatukogunädal

XVIII Põhjamaade raamatukogunädal "Trollid  Põhjalas"Esmas­päe­val, 10. novemb­ril 2014 algab XVIII Põh­jamaa­de raa­ma­tu­ko­gu­nä­dal, mis on pühen­da­tud tee­ma­le “Trol­lid  Põh­ja­las”.

Trol­lid on põh­ja­maa tal­ve uduse häma­ru­se ja pime­duse loo­ming. Põh­ja­las elut­seb pal­ju trolle, kes ini­me­si oma trol­li­os­kus­te­ga nõiu­vad, võlu­vad ja muun­da­vad. On trolle, kes varas­ta­vad hõbe­dat ja kulda ja röö­vivad väi­ke­seid lapsi.
Trol­lid on osa Põh­ja­la müto­loo­giast. Neist on esma­kord­selt jut­tu “Vanemas Eddas” aas­tal 1220, ja neid kir­jel­da­vad Peter Chris­ten Asbjørn­sen  ja Jør­gen Moe “Nor­ra rah­va­juttu­de” esi­me­ses köi­tes 1843. aastal.
Ena­mas­ti asu­vad trol­lid ini­me­se­le ligi­pääs­ma­tu­tes pai­ka­des ja nen­de üles otsi­mi­ne võib olla ini­me­se­le oht­lik. Põh­ja­la trol­li­del on küll pal­ju ühiseid tun­nus­joo­ni, ome­ti­gi on rii­gi­ti mit­meid eri­su­si, mil­le jär­gi ära tun­da taa­ni, root­si, nor­ra, islan­di või saa­mi eba­maist olendit.

Pla­ka­ti autor on Brian Pil­king­ton, 1950. aas­tal Liver­poo­lis sün­di­nud ja vii­ma­sed 38 aas­tat Islan­dil elav kir­ja­nik ja raa­ma­tu­il­lust­raa­tor. Pil­king­to­ni pae­lub Islan­di müto­loo­gia, teda huvi­ta­vad trol­lid. Ta on aval­da­nud üle küm­ne trol­li­tee­ma­li­se raa­ma­tu. Raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­la pla­ka­til jät­kab vana troll jutu­vest­mise tra­dit­sioo­ni — ta loeb trol­li­las­te­le küün­la­val­gel ette.