Kass ja kakk peidus ühe linnu sees

Raamatunäitus "Kass ja kakk peidus ühe linnu sees"10.–27. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kass ja kakk pei­dus ühe lin­nu sees”

Kas­si­ka­kus on pei­dus natu­ke kas­si ja natu­ke kak­ku. Oma nime on ta saa­nud suur­te sulg­kõr­va­de ja ümmar­gu­se pea jär­gi, mis anna­vad lin­nu­le kas­si ilme.
Ka Edgar Val­te­ri raa­ma­tu „Kas­si­ke ja kaku­ke“ pilti­delt on näha, et kas­si­ke ja kaku­ke on nii­vii­si kõr­vu­ti istu­des üpris sar­na­sed. Iga­vu­se pele­ta­miseks otsus­ta­sid nad nal­ja­vi­luks vahe­ta­da oma­va­hel sabad, jalad ja muu. Seda jut­tu luge­des saab tea­da, mil­li­se puu juu­res Kas­si­ke ja Kaku­ke koh­tusid. Raa­ma­tu auto­ri Edgar Val­te­ri sün­nist möö­dub 21. sep­temb­ril 85 aastat.
Raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab Ees­ti kõi­ge suu­re­mat kakulist.