Kuldsete põrnikate suvi

Raamatunäitus "Kuldsete põrnikate suvi"18. juu­nist 4. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kuld­se­te põr­ni­ka­te suvi”.

Suvi on las­te­kir­ja­nik Mee­li­ke Saar­na sõnul kir­ju­ta­miseks parim aeg. Siis on tema iga­päe­va­ses töös rahu­li­kum aeg: koo­li­tusi on vähe ja nõus­ta­mises vaik­sem hoo­aeg. Endi­se aja­kir­ja­ni­ku­na on tal­le kir­ju­ta­mi­ne ikka meel­di­nud, aga las­te­le kir­ju­ta­mise käi­gus sai ta taas tagasi min­na oma lap­se­põl­ve. Tema sulest on ilmu­nud las­te­raa­ma­tud „Kuld­sed põr­ni­kad“, „Mat­tias ja mam­ma“, „Roosi Saa­re­maa suvi“ ja „Ära­ka­du­nud uni“.

Mee­li­ke Saar­na, oma lap­se­las­te jaoks väi­ke mam­ma, on luba­nud, et iga tema lap­se­laps saab oma raa­ma­tu. Seni on ta oma luba­dust pida­nud. Võib-olla otsib väi­ke mam­ma Mee­li­ke suvi­se sün­ni­päe­va pai­ku oma raa­ma­tu­test või õuest päi­ke­se­tä­pi­list lepatrii­nut või kuld­seid põrnikaid.