Suur ärasõit on niisama tähtis asi nagu esimesed read raamatus

Raamatunäitus "Jah, nendest oleneb kõik. Nii on väitnud Muumipapa ja küll tema juba teab rändamise ja Tove Janssoni raamatute edu saladust. Üle maailma tuntud soomerootsi kirjanikul täitub selle aasta 9. augustil sünnist 100 aastat. Kirjanik elas 86-aastaseks. Raamatunäitusel on väljas Tove Janssoni lasteraamatud. Samuti saab nuputada, millistest Tove Janssoni raamatutest on pärit näitusele välja nopitud esimesed read."2. maist 13. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Suur ära­sõit on nii­sa­ma täh­tis asi nagu esi­me­sed read raa­ma­tus”.

Jah, nen­dest ole­neb kõik. Nii on väit­nud Muu­mi­pa­pa ja küll tema juba teab rän­da­mise ja Tove Jans­so­ni raa­ma­tu­te edu sala­dust. Üle maa­il­ma tun­tud soo­me­root­si kir­ja­ni­kul täi­tub sel­le aas­ta 9. augus­til sün­nist 100 aas­tat. Kir­ja­nik elas 86-aastaseks.

Raa­ma­tu­näi­tu­sel on väl­jas Tove Jans­so­ni las­te­raa­ma­tud. Samu­ti saab nupu­ta­da, mil­lis­test Tove Jans­so­ni raa­ma­tu­test on pärit näi­tu­se­le väl­ja nopi­tud esi­me­sed read.