Põrgulikud puugid ja tüütud sääsed

2. maist 30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Põr­gu­li­kud puugid ja tüü­tud sää­sed”.

Suvi toob enda­ga kaa­sa pal­ju ilu­sat, aga kah­juks ka sää­sed ja puugid. Ees­tis on paa­ril vii­ma­sel aas­ta­küm­nel saa­nud tõe­li­seks nuht­luseks puu­gi­hai­gu­si levi­ta­vad puugid. Varem ei teki­ta­nud juhus­lik puuk kel­les­ki emot­sioo­ne, sest see oli vaid üks ohu­tu putu­kas. Täna­päe­val aga teavad kõik, et puuk on oht­lik ja puu­gi­ham­mus­tust tuleb väl­ti­da. Puuk­bor­re­lioosi on nime­ta­tud 21. sajan­di katkuks oma ula­tus­li­ku levi­ku ja ter­vi­se­le põh­jus­ta­tud kah­ju poolest.