Neljapäeval näeme

3. märt­sist 29. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Nel­ja­päe­val näe­me.

17. märt­sil 50. juu­be­lit tähis­tav Sulev Oll on pal­ju­de­le tut­tav aja­kir­ja­ni­ku­na — igal nel­ja­päe­val koh­tu­me tema­ga Maale­hes. Kuid see pole veel kõik. Ta on kir­ju­ta­nud mitu raa­ma­tut las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le. Esi­me­sed las­te­luu­le­tu­sed ilmusid 2008. aas­tal Tea Olli koos­ta­tud koo­li­ee­li­ku­te sii­li-aabit­sas. Esi­me­ne las­te­luu­le­ko­gu “Hea tuju kuju” päl­vis Karl Eduard Söö­di las­te­luu­le aastaauhinna.