Teises keeles. Eestivene kirjandus

8. jaa­nua­rist 30. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek Tei­ses kee­les. Ees­ti­ve­ne kir­jan­dus.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek kaas­aeg­sest ees­ti­ve­ne kir­jan­du­sest, mis annab üle­vaa­te And­rei Iva­no­vi, P. I. Fili­mo­no­vi ja Igor Kot­ju­hi loomingust.