Mees kolme kodumaaga. Ilmar Talve – 95

Ilmar Talve6. jaa­nua­rist 15. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Mees kol­me kodu­maa­ga. Ilmar Tal­ve – 95

Rah­va­tead­la­ne ja kir­ja­nik Ilmar Tal­ve on öel­nud, et sõja tõt­tu on tal olnud kolm kodu­maad: Ees­ti, Root­si ja Soo­me. Sel­les kul­tuu­ri­ruumis on ta tei­nud oma kir­ja­ni­ku- ja tead­la­se­tööd. Kuid õigus­ta­tult nime­ta­tak­se Ilmar Tal­vet ka meheks kol­me elu­töö­ga. Soom­la­sed tun­ne­vad teda eelkõi­ge etno­loo­gi­na, seni üle­ta­ma­ta “Suomen kans­an­kult­tuu­ri” (1979, ilmu­nud kol­mes trü­kis ja ka ing­li­se kee­les) auto­ri­na, eest­la­sed aga alles hil­ja­ae­gu roh­kem kir­ja­ni­ku­na, kel­le igast olgu­gi har­vast ilu­kir­jan­dus­li­kust teo­sest sai ilmu­des oma­et­te sünd­mus. Kol­man­da elu­töö­na val­mis Ilmar Tal­vel 2004. aas­tal suu­re­joo­ne­li­ne “Ees­ti kultuurilugu”.

Ilmar Talve Ilmar Talve Ilmar Talve Ilmar Talve