Karu kutsub külla

Karu kut­sub külla02.–28.09.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Karu kut­sub külla.

Kai­su­ka­ru 110. juu­be­liks koosta­ti Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­ses Ees­ti raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­de ja auto­ri­ka­ru­de näi­tus. Nuku(karu)kunstnike poolt teh­ti spet­siaal­selt sel­leks näi­tu­seks tööd ning illust­raa­to­rid tegid näi­tu­se karuil­lust­rat­sioo­ni­dest ja –pilti­dest. Kuna kai­su­ka­rul on ju igal aas­tal sün­ni­päev, siis on üsna loo­mu­lik, et näi­tus sel­lel­gi aas­tal rin­gi rändab. Tapa lin­na­raa­ma­tu­kok­ku on jõud­nud näi­tu­se pil­di­li­ne osa — 30 karu­pilti, kus eri kunst­ni­ke vär­vi­li­sed ja rõõm­sad mõm­mi­kud peal tegut­se­mas. Nen­dest pilti­dest on osa jõud­nud raa­ma­tu­tes­se, osa on ekst­ra näi­tu­se jaoks teh­tud. Kunst­nik Vii­ve Noor, kes on suur karusõ­ber ja kel­le ela­mises on enam-vähem kõik kohad karusid täis, neid on lau­sa üle 30, on ka sel­le tore­da karu-tee­ma­li­se kuns­ti­näi­tu­se kok­ku pan­nud ja mei­le vahendanud.