Lääne-Viru kirjanikud Jaan Kruusvall ja Raimond Kaugver

1.–31. augus­ti­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Lää­ne-Viru kir­ja­ni­kud Jaan Kruus­vall ja Rai­mond Kaug­ver.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab kahe viru­la­se elu ja loomingut.

Jaan-Vahur Kruus­vall on sün­di­nud Palm­se val­las. Ta on Vee­ra Saa­re õepoeg. Rah­va hul­gas tun­tust kogu­nud põhi­li­selt näi­den­di­te­ga “Pil­ve­de vär­vid” ja “Vai­ku­se val­la­ma­ja”. Esi­me­ne käsit­leb Ees­ti maa­rah­va II maa­il­ma­sõ­ja aeg­set, tei­ne Ees­ti maa­rah­va sõja­järg­set saa­tust. Nen­de näi­den­di­te eest on teda 2001. a auta­sus­ta­tud Val­ge­tä­he IV klas­si tee­ne­te­mär­gi­ga. Vii­ma­sed näi­den­did on “Salas­te lau­lu­pi­du” ja “Tasan­di­ke heli­nad”. Lisaks näi­den­di­te­le on Jaan Kruus­vall kir­ju­ta­nud raa­dio­le kuul­de­män­ge, minia­tuu­re ja novel­le ning met­sa­vend­lu­sest Viru­maal raa­ma­tus “Mets on vend”.

Rai­mond Kaug­ver on sün­di­nud Rak­ve­res. 1960ndate kesk­pai­gast üks ees­ti loe­ta­va­maid kir­ja­nik­ke. Tema raa­ma­tu­te tiraa­žid üle­ta­sid sadat tuhan­det eksemp­la­ri. Kok­ku on Kaug­ver kir­ju­ta­nud 15 romaa­ni, üle 20 kuul­de­män­gu, lisaks novel­le ja näi­den­deid. Sõber Teet Kal­las väi­dab, et Kaug­ver kir­ju­tas nagu torust tuli. Nii kui hak­kas ümber tege­ma või paran­da­ma, ei tul­nud sel­lest mida­gi head, pigem vastupidi.