Kratid ja kratiteod, kratid lapsed ja kratid teod

29. juu­list 31. augus­ti­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Kra­tid ja kra­ti­teod, kra­tid lap­sed ja kra­tid teod.

Näi­tu­se alu­seks on M. J. Eise­ni “Kra­ti­raa­mat”. Sel­les raa­ma­tus on ka tapa­la­se D. Hinzenber­gi poolt ümb­rus­kon­na rah­va käest kogu­tud kra­ti­lood. Näi­tu­se tei­ne osa tut­vus­tab Lää­ne-Viru­maa kesk­raa­ma­tu­ko­gu “Kra­ti­män­gu” ning luge­ja­te arva­mu­si krat­ti­dest las­test ning krat­ti­dest tegudest.