Nagu kala vees

Raamatunäitus "Nagu kala vees"09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Nagu kala vees.

Kir­ja­nik Eno Raud on oma las­te­luu­les ikka olnud leid­li­ku sõna­ga vigu­ri­mees, kes on oma loo­min­gus­se pan­nud sõna- ja kõla­män­gu. Vor­mi­li­selt on tema las­te­vär­sid liht­sad, sek­ka ka pike­maid luu­le­tusi. Kui kee­ru­li­ne nii­su­gust liht­sust luua oli, oleks või­nud vas­ta­ta vaid autor ise. Kõr­valt pais­tab, et luu­le­tusi kir­ju­ta­des on Eno Raud tund­nud ennast nagu kala vees.

Sel­le aas­ta 15. veebruaril tähis­ta­me las­te­kir­ja­nik Eno Raua
85. sün­ni­aas­ta­päe­va. Meie näi­tu­se­le on kir­ja­ni­ku raa­ma­tu­test väl­ja õngit­se­tud tema vai­mu­kad kalaluuletused.

[lg_folder folder=“TLRK/2013/Nagu_kala_vees/” paging=“false”]