12.02.2013–16.03.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Val­do Pant – aas­ta­id hil­jem. Val­do Pant (21. jaa­nuar 1928 – 30. juu­li 1976) oli üks Ees­ti XX sajan­di suur­ku­ju­dest – mees, keda mäle­ta­vad mit­med põlv­kon­nad. Val­do Pant, raa­­dio- ja tele­aja­kir­ja­nik, pub­lit­sist ning dra­ma­turg, saa­vu­tas oma loo­min­gu ja esi­ne­mis­te­ga suu­re usal­duse, tun­nus­tuse ja popu­laar­su­se juba oma eluajal. Raa­ma­tu­näi­tus annab­ki põgusa

Val­do Pant – aas­ta­id hil­jemRead More »

Tei­si­päe­val 12. veebruaril kell 17.30 toi­mub Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel Ene Hioni raa­ma­tu “Val­do Pant — aas­ta­id hil­jem” esit­lus. Ene Hion on raa­ma­tu­s­se kok­ku kogu­nud mäles­tused Val­do Pan­dist, kel­le­ga teda sidus paa­ri­küm­ne­aas­ta­ne koos­töö raa­dios ja televisioonis.