“Valdo Pant — aastaid hiljem”

"Valdo Pant – aastaid hiljem" raamatuesitlusTei­si­päe­val 12. veebruaril kell 17.30 toi­mub Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel Ene Hioni raa­ma­tu “Val­do Pant — aas­ta­id hil­jem” esitlus.

Ene Hion on raa­ma­tu­s­se kok­ku kogu­nud mäles­tused Val­do Pan­dist, kel­le­ga teda sidus paa­ri­küm­ne­aas­ta­ne koos­töö raa­dios ja televisioonis.

Autor avab Pan­ti teis­te ja ise­en­da koge­tu kau­du, tut­vus­tab mehe tege­mi­si ja isi­ku­pä­ra kuju­ne­mist, and­ma­ta seal­juu­res liig­seid hin­nan­gu­id ning kis­ku­ma­ta esi­le suhtedraamasid.

Val­do Pan­di feno­me­ni pare­maks ilmes­ta­miseks on kasu­ta­tud näi­teid tema enda teks­ti­dest ja märk­me­test, mida pole varem trü­kis avaldatud.

Üht­lasi on see esi­me­ne teos, mil­le­st leiab Val­do Pan­di loo­min­gu üle­vaa­te. Kasu­ta­tud on ERR‑i arhii­vi­va­ra­mut; raa­mat ilmus kir­jas­tuses Maa­gi­li­ne Ruum.

Val­do Pant (21. jaa­nuar 1928 Valg­jär­ve vald – 30. juu­li 1976 Tal­linn) oli raa­dio- ja tele­aja­kir­ja­nik, pub­lit­sist ning dra­ma­turg, kes saa­vu­tas oma loo­min­gu ja esi­ne­mis­te­ga suu­re usal­duse, tun­nus­tuse ja popu­laar­su­se. Val­do Pant on vali­tud 20. sajan­di saja suur­ku­ju hulka.

Üri­tus saab teoks koos­töös Ees­ti Rah­vus­ring­hää­lin­gu ja kir­jas­tu­se­ga Maa­gi­li­ne Ruum.
Koha­peal või­ma­lik ka raa­ma­tut osta ning saa­da raa­ma­tu­s­se autogramm.

[lg_folder folder=“TLRK/2013/Raamatu_Valdo_Pant-aastaid_hiljem_esitlus/” paging=“false”]