17. april­list 25. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu II kor­ru­sel rah­vus­va­he­li­ne illust­rat­sioo­ni­näi­tus Mere­mui­nas­ju­tud. Rah­vus­va­he­li­se illust­rat­sioo­ni­näi­tu­se alga­ta­sid 2011. a Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­kus ja Ees­ti Kujun­dus­graa­fi­ku­te Liit. Ees­ti kunst­ni­ke väl­ja­käi­dud idee illust­ree­ri­da mere­ga seo­tud muis­ten­deid ja mui­nas­jut­te lei­dis Lää­ne­me­re­maa­des toe­tust. Nii sai­gi näi­tu­seks kok­ku pan­dud 10 rii­gi – Ees­ti, Läti, Lee­du, Nor­ra, Poola, Root­si, Sak­sa­maa, Soo­me, Taa­ni, Venemaa – […]