Meremuinasjutud

Rahvusvaheline illustratsiooninäitus "Meremuinasjutud" - plakat17. april­list 25. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu II kor­ru­sel rah­vus­va­he­li­ne illust­rat­sioo­ni­näi­tus Mere­mui­nas­ju­tud.

Rah­vus­va­he­li­se illust­rat­sioo­ni­näi­tu­se alga­ta­sid 2011. a Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­kus ja Ees­ti Kujun­dus­graa­fi­ku­te Liit. Ees­ti kunst­ni­ke väl­ja­käi­dud idee illust­ree­ri­da mere­ga seo­tud muis­ten­deid ja mui­nas­jut­te lei­dis Lää­ne­me­re­maa­des toe­tust. Nii sai­gi näi­tu­seks kok­ku pan­dud 10 rii­gi – Ees­ti, Läti, Lee­du, Nor­ra, Poola, Root­si, Sak­sa­maa, Soo­me, Taa­ni, Vene­maa – 79 kunst­ni­ku tööd. Näi­tus on rän­na­nud juba Ees­tis, Soo­mes ja Vene­maal, nüüd siis väi­ke vahe­pea­tus Tapal, kust jät­kab tee­kon­da Poola, Sak­sa­maa­le ja teis­tes­se Lää­ne­me­re­äär­se­tes­se rii­ki­des­se. Sel­le eest, et näi­tus meie kodu­lin­na jõu­dis, täna­me raa­ma­tu­ko­gu head koos­töö­part­ne­rit kunst­nik Vii­ve Noort.

Tapa raa­ma­tu­kok­ku on jõud­nud näi­tu­se­töö­dest poo­led. Näha saab illust­raa­to­ri­te tõl­gen­dusi tun­tud ja vähem­tun­tud, mõnel juhul ka veel jutus­ta­ma­ta mui­nas­jut­tu­dest. Vii­ma­sed anna­vad vaa­taja­le või­ma­lu­se oma lugu kok­ku panna …

Meri pakub kunst­ni­ke­le ala­ti pal­ju ins­pi­rat­sioo­ni – roh­kelt avas­ta­mist ja põne­vust, kuh­ja­ga rei­si­või­ma­lu­si, meri annab, meri võtab, meri kut­sub oma sala­pä­ra­ga, jää­des sage­li sele­ta­ma­tuks ja äraarvamatuks …

Ena­mas­ti on tööd posi­tiiv­se ala­too­ni­ga, mõni­kord humoo­ri­kad­ki, vahel aga jäl­le mure­li­kud – kord tun­tak­se muret loo­dus­kesk­kon­na tur­va­li­su­se pärast, tei­salt jäl­le mõtisk­le­tak­se mere väge­vu­se üle, mis vahel võib enda­ga kaa­sa tuua kaotusi …

Illust­rat­sioo­ne lei­dub iga­le mait­se­le: vär­vi­kaid ja õrnu akva­rel­le, graa­fi­kat, pas­tel­le, tin­di­joo­nis­tusi, sega­teh­ni­kas ja arvu­ti­ga kom­bi­nee­ri­tud töid. Kõi­ge enam on kunst­ni­kud pilti­deks võlu­nud mui­nas­jut­tu Merineitsist.

Mui­nas­ju­tud tule­vad meie juur­de lap­se­põl­ves ja saa­da­vad meid läbi ter­ve elu. Mõni pilt näi­tu­sel sobib roh­kem las­te­le, osa aga on mõis­te­ta­va­mad täis­kas­va­nud vaa­taja­le. Nii ongi näi­tu­se­le ooda­tud igas vanu­ses kunstihuvilised.

Soo­vi kor­ral on või­ma­lik endale soe­ta­da ka näitusekataloog.

Kers­ti Burk
Tapa linnaraamatukogu