21. novemb­rist 4. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Gun­ta Rand­la näi­tus Kõi­ge suu­re­mad sõb­rad Lõpp­e­nud suvel tähis­tas staa­ži­kas tele- ja teat­ri­kunst­nik Gun­ta Rand­la 70. sün­ni­päe­va. Sel­leks puhuks koos­tas Ees­ti Rah­vus­ring­hää­lin­gu muu­seum kunst­ni­ku loo­min­gust üle­vaa­te­näi­tu­se „Kõi­ge suu­re­mad sõb­rad“. Nüüd saab seda mahu­kat, vär­vi­kül­last ja põne­vat näi­tust näha Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lasteosakonnas.

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Eve Rein­vä­li vil­di­tud nuk­ku­de näi­tus. Eve Rein­vä­li töö­tab Pär­nu las­te­ko­dus kas­va­ta­ja­na. Vil­la avas­tas enese jaoks kuus aas­tat tagasi, kui nägi vilti­mist kõr­valt. Proo­vis ka ise ja vilti­mi­ne hak­kas kohe meel­di­ma. Eve han­kis vil­la ja nõe­lad ning hak­kas toksima.