Eve Reinväli vilditud nukkude näitus

Eve Rein­väli vi­ldi­tud nukud
Eve Rein­väli vi­ldi­tud nukud

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Eve Rein­vä­li vil­di­tud nuk­ku­de näi­tus.

Eve Rein­vä­li töö­tab Pär­nu las­te­ko­dus kas­va­ta­ja­na. Vil­la avas­tas enese jaoks kuus aas­tat tagasi, kui nägi vilti­mist kõr­valt. Proo­vis ka ise ja vilti­mi­ne hak­kas kohe meel­di­ma. Eve han­kis vil­la ja nõe­lad ning hak­kas tok­si­ma.Vilti­mist pole ta õppi­nud, kõik asjad on sün­di­nud ise­õp­pi­mise ja kat­se­ta­mise teel.Vill on suu­re­pä­ra­ne mater­jal, mida vor­mi­da ja kujun­da­da oma käe jär­gi ja nii sün­nivad­ki oma­näo­li­sed asjad. Ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­ka­teks on ena­mas­ti Eve lap­sed ja nen­de sõb­rad, kes anna­vad ideid, mil­li­seid loo­mi, mul­ti­fil­mi- või mui­nas­ju­tu­te­ge­lasi võiks vor­mi­da. Ena­mus Eve teh­tud vil­di­tud asju val­mib tal kingitusteks.

Eve Rein­vä­li vil­di­tud nuk­ku­de näi­tust saab vaa­da­ta mui­nas­ju­tu­toas 7. jaanuarini.

[lg_folder folder=“TLRK/2012/Vilditud_nukud/” paging=“false”]