20. jaa­nua­rist 14. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Ain Palo­so­ni foto­näi­tus “Vana arm”. Loo­dus pakub väga pal­ju ilu­sat, oska ainult vaa­da­ta ja imet­le­da. Seda ilu on jääd­vus­ta­nud foto­kaa­me­ra­ga Jäne­dalt pärit Ain Palo­son. Tema foto­sid on kind­las­ti näi­nud pal­jud ka Ees­ti Tele­vi­soo­ni ilma­tea­tes. Nüüd on kõi­gil või­ma­lus vaa­da­ta Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väi­ke­st osa tema poolt jääd­vus­ta­tud looduseilust.

7. april­list 12. mai­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Ülla­tusi Ees­ti loo­du­sest”. Näi­tu­se autor Tavi Grepp on foto­kunst­nik. Tih­ti võib teda koha­ta Lau­las­maa ja Vää­na metsa­des ning Ees­ti põh­ja­ran­ni­kul huvi­ta­vaid loo­dus­ob­jek­te otsi­mas ja pil­dis­ta­mas. Käes­olev näi­tus on val­mi­nud 2013. aastal.

20.03.–21.04.2014 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Ülo Josin­gu foto­näi­tus “Pii­ris­ta­tud maas­ti­kud” Haa­ra­vas pil­di­kee­les jutus­tab autor mõt­le­ma­pa­ne­va loo täna­sest Ees­ti­maast, tema loo­du­sest ja ini­mes­test, kes siin igal sam­mul satu­vad vas­ta­mi­si kõik­või­ma­li­ke kee­­lu- ja käsu­mär­ki­de­ga. Tund­li­ku sot­siaal­se när­vi­ga jääd­vus­ta­tud kaad­rid teki­ta­vad hin­ge rahu­tu igat­su­se vaba­ma ja har­moo­ni­li­se­ma maa­il­ma järele.