Üllatusi Eesti loodusest

Fotonäitus "Üllatusi loodusest" - autor Tavi Grepp7. april­list 12. mai­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Ülla­tusi Ees­ti loo­du­sest”.

Näi­tu­se autor Tavi Grepp on foto­kunst­nik. Tih­ti võib teda koha­ta Lau­las­maa ja Vää­na metsa­des ning Ees­ti põh­ja­ran­ni­kul huvi­ta­vaid loo­dus­ob­jek­te otsi­mas ja pil­dis­ta­mas. Käes­olev näi­tus on val­mi­nud 2013. aastal.