12. veebruarist 5. märt­si­ni Jäne­da par­gi pin­ki­del näi­tus “Par­gi­luu­le”. Tal­vi­ses par­gis jalu­ta­des ja mil­jo­ni­vaa­det nau­ti­des lisa­vad mee­le­olu pin­ki­de sel­ja­tu­ge­de­le pai­gu­ta­tud tahv­li­ke­sed Ees­ti auto­ri­te loo­dus­luu­le­ga. 7 pin­ki ja 7 luu­le­tust ning kui veab, siis ka kar­ged lume­kris­tal­lid ja päi­ke­se­pais­te. Ka sel­le näi­tu­se­ga tähis­ta­me raa­ma­tu­ko­gu 100. sünnipäeva.

25. jaa­nua­rist 5. märt­si­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Vaa­teid mine­vik­ku. Eks­liib­ris”. See on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu 100. tegut­se­mis­aas­ta­le pühen­da­tud näi­tus­te­sar­ja esi­me­ne väl­ja­pa­nek.Ees­tis haka­ti neid oma­ni­ku­mär­gi­seid laie­malt pro­pa­gee­ri­ma umbes 100 aas­tat tagasi. Samu­ti on eks­liib­ris sel­li­ne väi­ke lehe­ke, mil­le abil väär­tus­tab oma­nik  raa­ma­tut, tun­nis­ta­des sel­le just­kui pere­kon­da kuu­lu­vaks. Sar­na­selt väär­tus­tab ka iga raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­id, andes neile

Vaa­teid mine­vik­ku. Eks­liib­risRead More »